Σχετικά με αυτό

Επισκόπηση έργου

Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι συχνά αιτία φτώχειας, συγκρούσεων και ανασφάλειας. Για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, πρέπει να αυξήσουμε τη συλλογική γνώση και κατανόηση αυτών των εννοιών και να συνεργαστούμε με τις κυβερνήσεις, τη διεθνή κοινότητα και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Πρέπει επίσης να δημιουργήσουμε πολίτες που είναι γνώστες, συνειδητοποιημένοι και έτοιμοι να υιοθετήσουν αυτά τα μέτρα στις κοινότητες που ζουν, για τον περιορισμό της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Το σχέδιο Responsible Smart Citizenship εναντίον της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού (RSC against Poverty & Social Exclusio/P & SE) είναι ένα έργο Erasmus+ Key Action 2 που διαρκεί 30 μήνες, από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Μάιο του 2024.

Το 2020, 96,5 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, που ισοδυναμεί με περισσότερους από έναν στους πέντε ανθρώπους. Πράγματι, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι μακρινές ιδέες για ντοκιμαντέρ ή ταινίες, αλλά πραγματικότητες που συνεχίζουν να επηρεάζουν την ποιότητα της δημοκρατίας και την ευημερία των ευρωπαϊκών χωρών. Η ατζέντα της ΕΕ 2030 και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης τους τοποθετούν στην πρώτη γραμμή των στόχων της, καθώς οι πρόσφατες οικονομικές και υγειονομικές κρίσεις ήταν επιζήμιες για την κοινωνικοοικονομική κατάσταση πολλών ανθρώπων.

Στόχοι

Οι ειδικότεροι στόχοι του σχεδίου είναι:

Α) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η επικαιροποίηση ενός Digital Tool box, το οποίο θα καλύπτει τις μαθησιακές ανάγκες που σχετίζονται τόσο με την έλλειψη παιδαγωγικού υλικού και την απουσία διδακτικών πηγών, όσο και τη χρήση καινοτόμων παιδαγωγικών μεθοδολογιών με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και προωθεί την ανάληψη δράσης ως ενεργός πολίτης.
Β) Ο σχεδιασμός, η δημιουργία και η προώθηση ενός εικονικού περιβάλλοντος για συμπεριληπτική και συνεργατική Μάθηση (Platform and Virtual Community for Collaborative Learning) για τη σωστή λειτουργία, τη δυνατότητα μεταφοράς και τη βιωσιμότητα της «Στρατηγικής RSC κατά των P&SE».
Γ) Ο σχεδιασμός, η δοκιμή και επικύρωση ενός προγράμματος εκπαίδευσης και κοινωνικής συμμετοχής με στόχο: – να βελτιώσουν τα τεχνικά προσόντα και την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων των εργαζομένων και των εθελοντών από τους φορείς που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· – να προωθήσουν τη δημιουργία Κοινοτήτων Συνεργατικής Μάθησης, μέσω του σχεδιασμού και της αξιολόγησης Συνεργατικών Έργων κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, σε τοπικά μαθησιακά περιβάλλοντα (εργάτες και εθελοντές, υπεύθυνοι λήψης πολιτικών αποφάσεων και κοινωνικοί ηγέτες, άτομα σε κατάσταση ή/και κίνδυνο αποκλεισμού, πολιτειότητα).
Δ) Συστηματοποίηση ολόκληρης της διαδικασίας «RSC εναντίον P&SE» (διαχείριση, επικοινωνία, εκπαιδευτική διαδικασία και κοινωνική συμμετοχή, πλατφόρμα, κοινότητα και εργαλεία), σε μια Λευκή Βίβλο, μια εργαλειοθήκη για τη μεταφορά και εφαρμογή της στην ΕΕ, εκτός από μια δικτύωση και στρατηγική βιωσιμότητας.

Αποτελέσματα

R1

Ψηφιακή εργαλειοθήκη παιδαγωγικού υλικού, περιγραφή κατάστασης σε εθνικό επίπεδο και πόροι για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό

R2

Εικονικό περιβάλλον για συνεκπαίδευση και συνεργατική μάθηση ενάντια στη φτώχεια και του κοινωνικού αποκλεισμού

R3

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Συμμετοχής για τη δημιουργία Κοινοτήτων Συνεκπαίδευσης και Συμμετοχικής Μάθησης κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού

R4

Υποστηρικτική Εργαλειοθήκη (Λευκή Βίβλος), για τη μεταφορά της πληροφορίας και τη βιωσιμότητα

Ομάδες στόχος

  • Εκπαιδευτές ενηλίκων/σύμβουλοι στον τομέα του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας
  • Οργανισμοί και ιδρύματα που προάγουν την κοινωνική ένταξη
  • Συνεργαζόμενοι οργανισμοί και τα αντίστοιχα δίκτυα που συμμετέχουν
  • Εθελοντές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
  • Φορείς χάραξης πολιτικής
  • Άτομα που κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό
  • Ευρύτερο κοινό σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο