Πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτές στις συμμετοχικές μεθοδολογίες και στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση προγραμμάτων συμμετοχικής και συνεργατικής μάθησης κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Last updated: November 6, 2023

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων

Related Courses