Πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτές στις συμμετοχικές μεθοδολογίες και στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση προγραμμάτων συμμετοχικής και συνεργατικής μάθησης κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Last updated: March 27, 2024

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων

Related Courses