ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ

Δεδομένου ότι αυτή είναι μία από τις πιο σημαντικές φάσεις κατά το σχεδιασμό ενός σχεδίου, θα θέλαμε να απαντήσετε σε ορισμένες ερωτήσεις πριν μας εξηγήσετε το σχέδιό σας:

  1. Ποια είναι η προβληματική κατάσταση που πρόκειται να αντιμετωπίσετε με το σχέδιό σας;
  2. Με ποιους κοινωνικούς φορείς/συνεργατικό ιστό πρόκειται να συνεργαστείτε για την ανάλυση και την αξιολόγηση του προβλήματος;
  3. Ποιες συμμετοχικές τεχνικές πρόκειται να χρησιμοποιήσετε για να γνωρίσετε τις διαφορετικές οπτικές γωνίες του προβλήματος και τις θέσεις των διαφόρων παραγόντων;
  4. Δημιουργικές αποδόσεις: Μετά τη συλλογή των πληροφοριών για τη διάγνωση και τη συμμετοχή των εκπροσώπων στην ανάλυση, ποια συμμετοχική τεχνική θα χρησιμοποιήσετε για να επιστρέψετε τις πληροφορίες που συλλέξατε στους συμμετέχοντες φορείς/άτομα και να αξιολογήσετε την καταλληλότητά τους;