ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Παρουσίαση

Η συλλογική συμμετοχή έχει τεράστια δυνατότητα αλλαγής εάν αξιοποιηθεί σωστά. Η εμπειρία δείχνει πως οι περισσότερες προσπάθειες κοινωνικής ή προσωπικής αλλαγής ξεκινούν από δουλειά πάνω σε τομείς που σχετίζονται με την ατομική συμμετοχή στον σχεδιασμό των προγραμμάτων της αλλαγής και της κοινωνικής κινητοποίησης, με επίγνωση κίνητρο και συμμετοχή.

Στο πλαίσιο αυτής της λογικής, μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες αποτελεί η συνεχής έρευνα για μεθοδολογίες και εργαλεία που διευκολύνουν την συλλογική δράση και τις λύσεις μέσω συμμετοχικών διαδικασιών και συλλογικής δουλειάς. Αυτό σημαίνει πως η εφαρμογή των μεθοδολογικών εναλλακτικών βασίζεται σε ευρεία συμμετοχή όσων παίρνουν μέρος σε αυτές τις διαδικασίες και οδηγούν σε μια συνειδητή και μετασχηματιστική πρακτική της πραγματικότητας στην οποία ενσωματώθηκαν.