ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Presentation

As we carry out the workshops, and we have the individual and group interviews, as well as the notes from the participant observation, we can audition the interviews, etc. We can transcribe the phrases and the main “positions”, always as textual as possible and for greater fidelity in the face of returns, that which is more related to the process.

Each workshop, interview, observation, etc. must be accompanied by a sheet that includes, at least:

  • Date and place
  • Duration
  • Who participated (neighbour, youth, association member…)
  • Notes on incidents
Περιεχόμενο Κεφαλαίου
0% Ολοκληρωμένο 0/2 Βήματα