ΕΝΟΤΗΤΑ 7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, ΠΟΡΟΙ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Παρουσίαση

Είναι σημαντικό να εργαστούμε σκεπτόμενοι για την εφαρμογή του CSAP (Συνολικού Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη) και τη συνεχή αξιολόγησή του, καθώς και για την ανάπτυξη ομάδων που ενθαρρύνουν όλη αυτή τη διαδικασία. 

Ένα πολύ σημαντικό σημείο εκκίνησης είναι οι διαθέσιμοι πόροι για τη διαδικασία. Όχι μόνο οικονομικά, αλλά και ο διαθέσιμος χρόνος για τους υπαλλήλους, τους εθελοντές κ.λπ. Πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστές, ώστε να υπάρχει αξιοπιστία των ανθρώπων που συμμετέχουν και να μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι τουλάχιστον εν μέρει. Δεν πρόκειται για ενθουσιασμό στην αρχή και στη συνέχεια απογοήτευση επειδή ονειρευτήκαμε πολλά, αλλά για συμμετοχή όταν δούμε ότι μπορούμε σταδιακά να επιτύχουμε στόχους για τους οποίους υπάρχουν πόροι.

Υπάρχουν στόχοι που είναι μακροπρόθεσμοι και άλλοι που μπορούμε να τοποθετήσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα και που μπορούν να χρησιμεύσουν ως μέτρο αξιολόγησης, για να καταδείξουμε ότι η διαδικασία είναι εφικτή. Οι μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι είναι συνήθως οι πιο σημαντικοί για να αλλάξουν οι καταστάσεις σε βάθος, αλλά οι βραχυπρόθεσμοι είναι σημαντικοί για να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να συνεχίσουν. Τα επίπεδα μεγάλης δυσπιστίας από τα οποία συνήθως ξεκινά κανείς είναι τόσο υψηλά που είναι καλό να μην παραμελείται μια καλή ισορροπία στον προγραμματισμό μεταξύ του βραχυπρόθεσμου, του μεσοπρόθεσμου και του μακροπρόθεσμου. 

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα χρονοδιαγραμμάτων για την εκτέλεση και την παρακολούθηση των έργων στα οποία προσδιορίζονται τα CSAP. Κάθε πρόγραμμα ή έργο μπορεί να ξεκινά από έναν αντανακλαστικό Πίνακα, αλλά να καταλήγει να συντονίζεται με τους άλλους Θεματικούς Πίνακες μέσω ενός χρονοδιαγράμματος αυτού του τύπου, ώστε να μην επικαλύπτονται, αλλά και να είναι δυνατή η παρακολούθηση της εκτέλεσης σε ποσοτικά στοιχεία και της ποιότητας των αποτελεσμάτων. 

Το δεύτερο χρονοδιάγραμμα ανταποκρίνεται στα κοινά καθήκοντα της εκτέλεσης ενός CSAP. Η λήψη αποφάσεων, η αυτο-κατάρτιση, η διάδοση ή η αξιολόγηση είναι πτυχές του CSAP που πρέπει να γίνονται σε συντονισμό και με τη μεγαλύτερη δυνατή συνέργεια. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερα ποσοστά συμμετοχής των ανθρώπων. Όπως φαίνεται στη δεξιά στήλη, υπάρχει μια κλίμακα συμμετοχής, όπου μόνο σε υψηλά επίπεδα μπορεί να παρατηρηθεί συμμετοχή με πραγματικό ηγετικό ρόλο των ανθρώπων.

Example of a neighbourhood
Περιεχόμενο Κεφαλαίου
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα